Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden 'Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek' voor haar internetwinkel (webwinkel)  

Artikel 1 - Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek te Papendrecht in haar internetwinkel (webwinkel) en op alle overeenkomsten die tussen Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-boeken, multimedia, geschenkartikelen, ansichtkaarten en paperbacks. 

Artikel 2 - Identiteit ondernemer
Naam: Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek
Sjaloom is een onafhankelijke stichting.
Zowel bestuursleden als medewerkers hebben een brede kerkelijke achtergrond en zetten zich belangeloos voor de stichting in. De medewerkers die u in de winkel te woord staan zijn allemaal vrijwilligers behalve de winkelmanager.
Sjaloom heeft als doel het verspreiden en uitdragen van het evangelie, waarbij wordt uitgegaan van de Bijbel als onfeilbaar woord van God. Dit doel wordt verwezenlijkt door het verkopen van christelijke boeken, muziek en aanverwante artikelen.
Vestigingsadres: Veerpromenade 18, 3353 HG Papendrecht, Nederland
Telefoon: 078-6144858
E-mail: info@sjaloom.org
Website: www.sjaloom.org
KvK-nummer: 23092949
BTW-nummer: NL 807937769B01
ABN Amro: NL 72 ABNA 0807 7504 68 - BIC:ABNANL2A  

Artikel 3 - Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in winkel of internetwinkel (webwinkel) worden gehanteerd.
• Alle door Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief btw.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs. Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.  

Artikel 4 - Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus. Levering geschiedt via Post NL of anderszins.
• Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 3,95 (ongeacht het aantal producten en gewicht);
• Voor goederen welke na aankoop door middel van de internetwinkel (webwinkel), door de klant worden afgehaald in de winkel, worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.  

Artikel 5 - Betaling
• Facturering door Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek vindt elektronisch plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de koper zijn betaald door middel van elektronische betaling op een door Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek aangegeven bankrekening, met behulp van IDEAL of een andere licentiehouder.  

Artikel 6 – Herroepingsrecht
* Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
* Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en de verzegelde verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
* Aan afbeeldingen en audio/videomateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn indicatief voor het product.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
* Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
* Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.  

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
* De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
* Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.  

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
• Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.  

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Sjaloom, christelijke boeken & muziek.
Papendrecht, 09-05- 2017  

A. R. Wemmenhove, voorzitter
J.A. Oldengarm - Verheul, secretaris